Onderneming: Make it WorkPress, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als handelsnaam van CreativeSolvers onder registratienummer 54845874. Hierna te noemen Make it WorkPress.

Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Make it WorkPress een overeenkomst sluit of onderhandelt over de totstandkoming daarvan of aan wie Make it WorkPress een aanbod doet.

Offertes, overeenkomst en bevestiging

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten tussen de opdrachtgever en Make it WorkPress, tenzij anders overeengekomen. De voorwaarden zijn bij het sluiten van de overeenkomst aan beide partijen bekend.

2. Offertes

Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. Indien de oorspronkelijke inhoud van de door opdrachtgever verstrekte opdracht wordt gewijzigd, kan de offerte worden aangepast aan de aangepaste inhoud. Make it WorkPress is niet gebonden aan de prijs van de opdracht wanneer blijkt dat de opdrachtgever meer werk nodig heeft dan overeengekomen. Er bestaat geen verplichting tot levering van enig deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de volledige prijs. Honoraria van derden worden rechtstreeks in rekening gebracht; dit geldt ook voor prijswijzigingen van derden. De offerte is geldig gedurende 15 dagen na het uitbrengen, tenzij anders is overeengekomen.

3. Bevestiging van opdrachten

Opdrachten moeten schriftelijk door de opdrachtgever worden bevestigd. Indien de opdrachtgever nalaat dit te doen, maar mondeling of schriftelijk toestemt dat Make it WorkPress met de opdracht dient aan te vangen, gelden de voorwaarden van de offerte en de algemene voorwaarden zoals overeengekomen.

4. Meerdere ontwerpers en ontwikkelaars

Wanneer de opdrachtgever dezelfde opdracht uitbesteedt aan meerdere ontwerpers of ontwerpbureaus, dient hij Make it WorkPress hiervan op de hoogte te stellen en aan te geven wie erbij betrokken is. Make it WorkPress biedt professioneel vakmanschap naar best vermogen en inzicht, maar kan in overleg met de opdrachtgever gebruik maken van derden om de opdracht tot een goed einde te brengen. Make it WorkPress is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken die het gevolg zijn van het inschakelen van deze derden.

De uitvoering van de overeenkomst

5. Verstrekking van informatie

De opdrachtgever is verplicht tot tijdige levering van noodzakelijke, volledige, juiste en duidelijke informatie of materialen. De levering van onvolledige, foutieve en/of onduidelijke informatie of materiaal blijft voor risico van de opdrachtgever.

6. Vertrouwelijke informatie

De opdrachtgever en Make it WorkPress verbinden zich ertoe om bij het aangaan van de overeenkomst alle informatie vertrouwelijk te behandelen en zich in te spannen om ervoor te zorgen dat informatie vertrouwelijk kan worden behandeld. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wetgeving en/of rechterlijke uitspraken de vertrouwelijke informatie openbaar moet maken en zich niet kan beroepen op een wettelijk recht op geheimhouding van bewijsmateriaal.

7. Wijzigingen in de opdracht

Wijzigingen in verband met de overeenkomst dienen door de opdrachtgever schriftelijk en tijdig schriftelijk te worden meegedeeld aan Make it WorkPress. Indien dit mondeling gebeurt, is het risico voor de uitvoering van deze wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

8. Het gebruik van diensten en producten van derden

Het gebruik van producten of diensten van derden in verband met de overeenkomst is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Make it WorkPress kan als tussenpersoon optreden tegen een overeengekomen vergoeding. Wanneer de betaling van derden via Make it WorkPress wordt geregeld, heeft Make it WorkPress het recht om de opdrachtgever een voorschot op de kosten te vragen.

9. Publicatie en reproductie

Zowel Make it WorkPress als de opdrachtgever moeten elkaar de mogelijkheid geven om de nieuwste concepten, ontwerpen, modellen, prototypes, websites, documenten of voorbeeldontwerpen te controleren en goed te keuren, alvorens over te gaan tot publicatie of reproductie.

10. Deadlines en oplevering

De tussen de opdrachtgever en Make it WorkPress overeengekomen termijnen zijn indicatief en gelden niet als stricte termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst kan de overeengekomen levertijd worden overschreden.

11. Iteratieve projecten

In sommige gevallen kan de klant eisen dat Make it WorkPress geassocieerd wordt met een project op langere termijn en chronisch bijdraagt aan een project. Als de klant Make it WorkPress in een iteratief project betrekt, behoudt Make it WorkPress zich het recht voor om de maandelijkse kosten en uren voor het project in rekening te brengen. Voor standaardcontracten is het aantal iteraties voor ontwerpwerkzaamheden beperkt tot drie.

12. Verplichting tot inspanningsverplichting

De grondslag van de overeenkomst met betrekking tot een contract of overeenkomst is gebaseerd op een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk in het contract is overeengekomen dat de vereiste inspanning deze verplichting overstijgt. Indien de opdrachtgever een onredelijke inspanning met betrekking tot de overeengekomen opdracht verlangt, heeft Make it WorkPress het recht hiervoor een nieuwe offerte in rekening te brengen en tot een aanvullende overeenkomst te komen.

13. Hosting en Beheer Contracten

Het contract voor de hosting en het beheer van Make it WorkPress dient te worden aangegaan voor de minimumperiode van één jaar, rekening houdend met de opzegtermijn van twee maanden indien de klant een jaarlijkse vergoeding betaalt. Als de klant de maandelijkse facturering heeft ingeschakeld, is de minimale contractperiode beperkt tot één maand.

De beëindiging van het hosting- en beheerabonnement moet schriftelijk gebeuren en kan op elk moment tijdens de lopende periode worden aangevraagd. Indien de opzegging plaatsvindt binnen de overeengekomen periode, is er geen mogelijkheid tot het ontvangen van een vergoeding voor de resterende maanden of dagen. Tenzij een partij het contract schriftelijk eindigt, zal Make it WorkPress het abonnement stilzwijgend verlengen voor de duur van de contactperiode.

Make it WorkPress behoudt zich het recht voor gebruik te maken van diensten van derden voor hosting en beheer. Hoewel Make it WorkPress grote inspanningen zal leveren om de betrouwbaarheid van hun hosting platform te garanderen, kunnen ze niet 24-7 beschikbaarheid garanderen. Make it WorkPress garandeert geen bepaald percentage van de uptime, maar is toegewijd aan het krijgen van dit percentage zo hoog mogelijk en boven een redelijk percentage.

Make it WorkPress heeft het recht om voor zijn beheer en hosting diensten haar prijzen jaarlijks te verhogen, als gevolg van inflaties, veranderde economische condities of verandering van de inkoopprijzen van derde partijen. In het geval van een prijsverandering zal Make it WorkPress de betreffende opdrachtgevers op de hoogte stellen.

Door gebruik te maken van een van de hosting- en beheerdiensten, stemt de klant in met de algemene voorwaarden. Instemming met de algemene voorwaarden impliceert ook instemming met het gegevensverwerkingsaddendum (DPA). De DPA kan hier worden gedownload en gemaild naar [email protected]/nl voor handmatige ondertekening.

Bovenstaande voorwaarden gelden ook indien de klant alleen beheer- of onderhoudsdiensten afneemt.

14. Hosting Gebruik en Fair Use

De beperkingen voor de hosting- en beheersdiensten voor de instappakketten die in het dienstenaanbod als Tiny worden vermeld, zijn gebaseerd op het gemiddelde gebruik, dat ook als Fair-Use wordt aangeduid. Indien een website afwijkt van het gemiddelde gebruik, behoudt Make it WorkPress zich het recht om hosting te weigeren of een overeenkomst te sluiten in lijn met het werkelijke gebruik van de website en/of eventuele extra kosten toe te voegen als gevolg van extra middelen en gebruikte bandbreedte. Het instaphosting pakket aangeduid onder het Tiny pakket ondersteunt geen complexe WordPress plugins zoals Woocommerce, bbPress, WPML of een andere plugin die een aanzienlijke invloed op de rekenkracht van een server heeft. Make It WorkPress heeft het recht om een klant hiervan op de hoogte te stellen en de website van de klant met dergelijke plugins naar een hogere server plan te verplaatsen, en een vergoeding voor overeenkomstig te rekenen.

De beperkingen voor de hosting en management diensten voor virtual private server pakketten zijn gebaseerd op de middelen van de geadverteerde server inclusief de geadverteerde bandbreedte. Als een toepassing of website van een klant op een dergelijk pakket meer middelen verbruikt dan een server aankan, kunnen toepassingen onbeschikbaar worden. Make it WorkPress is in een dergelijk geval niet verantwoordelijk voor een down time van toepassingen en/of websites, maar kan de suggestie bieden om te schalen naar een hoger server pakket.

De klant vrijwaart Make it WorkPress voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de wijze waarop de klant gebruik maakt van de aangeboden hosting- en beheerdiensten.

De hostingpakketten van Make it WorkPress geven bepaalde grenzen aan aan de bandbreedte. Als een klant deze bandbreedte voor een van zijn websites of applicaties overschrijdt, wordt een extra vergoeding in rekening gebracht. Deze bandbreedteoverschrijding wordt vastgesteld op $0,05 of €0,05 per GB bandbreedteoverschrijding.

De hostingpakketten van Make it WorkPress bevatten standaard de ondersteuning voor uitgaande e-mails, uitgaande van de server, met behulp van een derde partij die zorgt voor een optimale levering. Standaard worden maximaal 500 uitgaande e-mails per maand ondersteund. Als de website of applicatie van een klant dit bedrag overschrijdt, wordt een vergoeding van $1 of €1 per 1000 e-mails in rekening gebracht.

Make it WorkPress kan een Google Maps API-verbinding bieden voor websites van klanten. Het gebruik van deze API wordt in rekening gebracht voor $0,10 of €0,10 per 1000 views. Prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen en zijn exclusief btw.

15. Voorwaarden van het beheer

Make it WorkPress zal ten minste maandelijks de plugins, thema’s en WordPress kernbestanden op de websites van de klant updaten, er van uitgande dat deze toepassingen geschikt zijn voor WordPress.

Make it WorkPress optimaliseert de prestaties van de website op het moment dat een klant begint met het hosten van zijn website op het platform van Make it WorkPress met behulp van caching technieken, beeldoptimalisatie en minificatie van assets. Daarnaast zal Make it WorkPress dagelijks back-ups maken met een maximale bewaartermijn van 4 weken. Make it WorkPress heeft het recht om gebruik te maken van de diensten van derden voor het maken van back-ups.

Niet inbegrepen in het beheer van websites is de technische ontwikkeling van plugins, thema’s of enige software op de website van de klant die instabiliteit of technische defecten vertonen, zelfs na het updaten. Daarnaast biedt Make it WorkPress wel diensten aan voor de integratie van e-mailproviders met het domein van een klant, maar is het niet verplicht om ondersteuning te bieden op enig aspect van deze e-mailintegratie en biedt het niet zelf e-mailhosting aan. Het opzetten of toevoegen van inhoud van de website van een klant, zoals het toevoegen van teksten en afbeeldingen aan websites, is tenslotte geen onderdeel van het beheercontract.

Make it WorkPress heeft het recht om klanten te weigeren hun bestaande websites te migreren naar het platform van Make it WorkPress als deze onstabiele, onjuiste of slecht presterende thema’s of plugins bevatten.

Make it WorkPress behoudt zich het recht voor om bepaalde functionaliteiten van de gebruikte website tijdelijk uit te schakelen ten behoeve van het beheer van de specifieke website. Indien een klant door oneigenlijk gebruik van applicaties, extensies of software schade toebrengt aan een site of een server onder beheer van Make it WorkPress, is Make it WorkPress niet aansprakelijk voor de werkelijke schade of het herstellen van de schade. Desgewenst kan Make it WorkPress een nieuwe overeenkomst aangaan waarin het helpt deze schade te herstellen.

Indien door een fout van de klant, zoals het gebruik van onveilige, verlaten of onstabiele applicaties, obstructiemanagement heeft plaatsgevonden voor Make it Workpress, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht aan de betreffende klant en kan het contract worden opgeschort. Make it WorkPress is niet aansprakelijk voor gegevensverlies of het herstel van gegevens als gevolg van gegevensverlies.

Indien een klant door oneigenlijk gebruik van applicaties, uitbreidingen en/of software de website, de uitvoering en/of de veiligheid van de door Make it WorkPress geleverde diensten voortdurend schaadt, heeft Make it WorkPress het recht om de overeenkomst rechtstreeks op te schorten en de klant door te verwijzen naar een andere partij.

16. Domein Registratie

Make it WorkPress kan desgewenst domeinen voor de klant registreren. De eigendom van een van de domeinen behoort toe aan Make it WorkPress als de eigendom van een van deze domeinen niet is overeengekomen of gespecificeerd door de klant. Make it WorkPress is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een niet gespecificeerde overeengekomen eigendom of enig gebruik van het geregistreerde domein door de klant.

Make it WorkPress speelt alleen een bemiddelende rol bij de aanvraag van domeinregistratie en garandeert niet dat de aanvraag kan worden uitgevoerd. De aanvraag, toewijzing en het gebruik van een domeinnaam is altijd onderworpen aan de regels en procedures van de relevante registratieautoriteit op het moment van registratie. De klant is verplicht om te handelen volgens deze procedures, regels en andere relevante wetgeving voor de registratie van domeinen en moet ervoor zorgen dat hij op de hoogte is van de bovengenoemde wetgeving en procedures.

De klant vrijwaart MakeitWorkPress van elke aanspraak van derden als gevolg van inbreuken op haar intellectuele eigendomsrechten als gevolg van het gebruik van de beoogde domeinnaam. Make it WorkPress stelt uitdrukkelijk dat de registratie van een domeinnaam geen vestiging van een merkrecht is.

Tenzij partijen anders overeenkomen, wordt een domeinnaam geregistreerd voor de periode van 12 maanden en stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. Indien één van de partijen de domeinnaam wenst op te zeggen, moet deze uiterlijk 2 maanden voor het einde van de periode schriftelijk bevestigd worden. Een factuur met vermelding van de tarieven voor een domeinregistratie is geen bevestiging van de eigenlijke registratie van het domein. Nadat Make it WorkPress de overeengekomen betaling van de klant heeft ontvangen, zal er moeite worden gedaan om het betreffende domein te registreren.

17. Zoekmachine optimalisatie

Make it WorkPress zal alles in het werk stellen om de doorzoekbaarheid en vindbaarheid van de website van de klant in zoekmachines te verbeteren indien overeengekomen als een dienst, maar kan het resultaat niet garanderen.

Als Make it WorkPress toegang nodig heeft tot een account ten behoeve van de doorzoekbaarheid van de klant, vrijwaart de klant Make it WorkPress om deze accounts aan te maken of toegang te verlenen tot de relevante accounts.

De klant aanvaardt dat de zichtbaarheid en resultaten in een zoekmachine onder de volledige verantwoordelijkheid van de beheerder van die zoekmachine vallen.

18. Gevoelig materiaal of gebruik

Make it WorkPress zal nooit instemmen met een contract of overeenkomst als een website, ontwerp of strategie een van de volgende eisen bevat: Het opslaan, verspreiden of tentoonstellen van pornografisch of aanstootgevend materiaal. Het tonen, adverteren of faciliteren van gok- en kansspelpraktijken. Het opslaan en verspreiden van materiaal met een bedreigend of lasterlijk karakter. De opslag en verspreiding van materiaal onder licentie of auteursrechtelijk beschermd materiaal. Het opslaan of verspreiden van materiaal of informatie die illegaal is volgens de Nederlandse en internationale wetgeving. Make it WorkPress heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk op te schorten als een van de bovenstaande materialen is ontdekt zonder enige vergoeding voor de resterende contractperiode.

Indien een van de applicaties of websites van de klant worden gebruikt bij illegale activiteiten, zoals cybercriminaliteit, denial of service attacks, spamming netwerken of cryptomining, heeft Make it WorkPress het recht om het contract direct op te schorten zonder enige vergoeding voor de resterende dagen volgens het contract.

Auteursrecht, ontwerprechten en eigendom

19. Auteursrecht en industriële eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten van de door Make it WorkPress ontworpen ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films en dergelijke blijven bij Make it WorkPress.

20. Copyright

Make it WorkPress garandeert dat het geleverde werk is ontworpen door Make it WorkPress, dat Make it WorkPress de auteur is in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende van het werk kan optreden. Auteursrechten zijn niet inbegrepen in de kosten van een opdracht. De opdrachtgever gaat ermee akkoord geen inbreuk te maken op auteursrechten of industriële eigendomsrechten van derden en vrijwaart Make it WorkPress voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

21. Onderzoek naar het bestaan van rechten

Make it WorkPress is niet verplicht onderzoek te doen naar het bestaan van relevante rechten van de klant.

22. Naamsvermelding

Tenzij het werk niet geschikt is voor een dergelijk doel, heeft Make it WorkPress altijd het recht om zijn naam te laten vermelden op of verwijderen uit het gegeven werk. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder vermelding van de naam van Make it WorkPress.

Gebruik en Licentiëring

23. Het gebruik van ontwerpen en ander werk

In het contract wordt bepaald waarvoor het ontwerp of enig ander geleverd werk zal worden gebruikt. Indien de opdrachtgever het gebruik wil uitbreiden, gebeurt dit in overleg met Make it WorkPress. Deze licentie geldt zolang de klant voldoet aan de financiële verplichtingen die daaraan verbonden zijn. Gebruik door derden is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Make it WorkPress.

24. Wijzigingen

De opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van Make it WorkPress geen wijzigingen aanbrengen in het voorlopige of definitieve ontwerp. Make it WorkPress moet eerst door de opdrachtgever in staat zijn om een gewenste wijziging door te voeren. Er is een vergoeding verschuldigd op basis van de door Make it WorkPress in rekening gebrachte tarieven.

25. Gebruik door Make it WorkPress

In principe heeft Make it WorkPress de vrijheid om alle ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders overeengekomen. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van het werk in de portfolio en het schrijven over het project op websites, in tijdschriften, artikelen of boeken.

Vergoedingen

26. Vergoedingen en bijkomende kosten

Naast de overeengekomen honoraria worden ook andere kosten in rekening gebracht, zoals reis-, administratie- en transportkosten en kosten van derden. Wanneer een klant aanvullende vergaderingen vraagt, die buiten de overeenkomst kunnen worden beschouwd, zijn er uurtarieven van toepassing. Offertes zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.

27. Vergoedingen voor dringende verzoeken

Indien de opdrachtgever bij een project om urgentie vraagt door het geven van bepaalde eisen, zoals een deadline op korte termijn, heeft Make it WorkPress het recht om het uurtarief te verhogen, rekening houdend met de urgentie van de vraag.

28. Vergoedingen voor een gewijzigde opdracht

Wanneer Make it WorkPress meer of andere inspanningen moet verrichten als gevolg van het onjuist aanleveren van informatie of materialen in het contract, worden deze werkzaamheden apart in rekening gebracht. Wijzigingen in de overeenkomst die leiden tot lagere kosten of activeringen kunnen leiden tot een verlaging van het bedrag dat eerder is overeengekomen tussen de opdrachtgever en Make it WorkPress.

Betaling

29. Verplichting tot betaling

Betalingen dienen te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. De betaling en de bankrekening staan duidelijk op de factuur vermeld. Indien een betaling niet binnen de opgegeven betalingstermijn wordt voldaan, stuurt Make it WorkPress een aanmaning en worden extra administratiekosten (€10) in rekening gebracht. Indien betaling niet binnen 30 dagen na de betalingstermijn plaatsvindt, worden extra administratiekosten (€40) in rekening gebracht.

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn van 60 dagen na afloop van de betalingstermijn Make it WorkPress geen volledige betaling heeft ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en wordt de wettelijke rente op het factuurbedrag in rekening gebracht. Alle door Make it WorkPress gemaakte kosten, zoals proceskosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder de kosten van rechtsbijstand, deurwaarders en incassobureaus, in verband met achterstallige betalingen, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €125 exclusief BTW.

30. Periodieke betalingen

Make it WorkPress heeft het recht om een maandelijks honorarium in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten voor de uitvoering van de opdracht.

31. Betalingstermijnen

Make it WorkPress heeft het recht om een aanbetaling van 25% aan het begin van een project in rekening te brengen, een betaling van 50% bij de voltooiing van de tussentijdse resultaten, terwijl het totaal bestaat uit de gedeeltelijke betalingen van elk tussentijds resultaat en een betaling van 25% bij de voltooiing van het project.

32. Schorsing

Indien de betalingen van de klant aan Make it WorkPress niet voldoen, heeft Make it WorkPress het recht om al hetgeen verband houdt met de contractrechten en te leveren prestaties op te schorten totdat de opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan. De opdrachtgever mag tot nu toe geen gebruik maken van het werk. Make it WorkPress kan voldoende zekerheid voor betaling verlangen en is gerechtigd de overeenkomst op te schorten indien die zekerheid niet kan worden gegeven.

33. Resolutieve voorwaarden

Alle leveringen die voortvloeien uit de gehele of gedeeltelijke uitvoering van het contract vinden plaats onder de opschortende voorwaarde van betaling.

Intrekking en beëindiging van het contract

34. Intrekking van het contract

Wanneer de uitvoering van de overeenkomst of de oplevering van het werk wordt vertraagd door nalatigheid of omstandigheden buiten de wil van de opdrachtgever of door de opdrachtgever wordt geannuleerd, dient de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag en de reeds gemaakte kosten te betalen, onverminderd het recht van Make it WorkPress om verdere kosten of schadevergoeding te vorderen.

35. Beëindiging door de onderneming

Indien de opdrachtgever in geval van faillissement of surséance van betaling en liquidatie van de opdrachtgever niet of niet tijdig aan enige verplichting voldoet, is de opdrachtgever in verzuim. Make it WorkPress heeft in deze gevallen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder aanmaning en/of rechterlijke tussenkomst.

36. Beëindiging door de klant

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de opdrachtgever dient de opdrachtgever alle gemaakte contractkosten te vergoeden. Onverminderd het recht van Make it WorkPress op compensatie wegens winstderving en resulterend in annuleringskosten en/of schade.

37. Overmacht

Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot: verstoringen van infrastructuur, zoals de werking van de IANA-, RIPE- of SIDN-registers, verstoringen en storingen van infrastructuuraanbieders van Make it WorkPress zoals TransIP, Cloudflare, Google Cloud Engine en Vultr, onbeschikbaarheid vanwege DDOS-aanvallen of omzeilen van netwerkbeveiliging, onvoorziene fouten van infrastructuuraanbieders van Make it WorkPress waarvoor Make it WorkPress deze providers niet aansprakelijk kan stellen, overheidsmaatregelen, transportproblemen, oorlogen, terroristische aanslagen, interne onrust, overstromingen, stakingen en milieurampen.

Ziekte en tijdelijke of blijvende invaliditeit van Make it WorkPress ontheft haar van de nakoming van de overeengekomen leverings- of leveringsverplichting. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en/of schade. Make it WorkPress zal ziekte en tijdelijke of blijvende invaliditeit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever melden. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling het recht of acht dagen de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, maar met de verplichting tot terugbetaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

In het onverwachte geval van overlijden, zal een derde de domeinen en websites gehost door Make it WorkPress overdragen aan een provider naar keuze. Het resterende saldo voor abonnementen kan niet worden gecrediteerd.

Aansprakelijkheid

38. Eigendommen van de klant

Make it WorkPress gebruikt en verwerkt zaken die door de klant worden toevertrouwd met dezelfde zorg als het gaat om zijn eigen zaken. Als de klant dat risico verzekerd wil zien, moet hij daar zelf zorg dragen.

39. Eigendommen van Make it WorkPress

In geval van beschadiging of vernieling van eigendommen van Make it WorkPress, die is veroorzaakt door gevallen of werkzaamheden zoals geleverd door de klant, zal de schade in rekening worden gebracht.

40. Aansprakelijkheid

Make it WorkPress is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in haar werk. Make it WorkPress is niet aansprakelijk jegens de klant of een derde partij voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen of andere incidentele, gevolgschade of speciale schade, zelfs als de klant derden heeft geadviseerd. Make it WorkPress is niet aansprakelijk voor fouten van derden of voor fouten als gevolg van onduidelijke of onjuiste informatie van de opdrachtgever.

Make it WorkPress is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het falen van haar infrastructuurproviders, zoals het verlies van domeinen en downtime, en waarvoor deze providers niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

41. Geleverde Materialen

Indien de opdrachtgever aan Make it WorkPress het voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materiaal heeft verstrekt, vrijwaart de opdrachtgever Make it WorkPress voor aanspraken van derden ter zake van eventuele auteursrechten op dat materiaal.

42. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover Make it WorkPress gehouden zou zijn tot vergoeding van schade als gevolg van gebreken aan de geleverde zaken, is deze vergoeding beperkt tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het geleverde en wordt verminderd met de kosten die Make it WorkPress maakt voor het inschakelen van derden.

43. Verstrijken van aansprakelijkheid

De klant vrijwaart Make it WorkPress voor alle aansprakelijkheid en de gevolgen van aanspraken van derden voor schade die is ontstaan in verband met door Make it WorkPress aan opdrachtgever verleende diensten. Iedere andere aansprakelijkheid vervalt één jaar na beëindiging van de opdracht.

Inspectie en klachten

44. Inspectie

De klant is verplicht de ontwerpen, websites, concepten, lay-outs of enig ander door Make it WorkPress geleverd werk te inspecteren op fouten en gebreken en deze binnen 8 dagen na ontvangst aan Make it WorkPress te retourneren, gecorrigeerd en goedgekeurd. Bij gebreke van tijdige terugzending wordt de opdrachtgever geacht in overeenstemming te zijn met het geleverde werk.

45. Klachten

De klant is verplicht de geleverde diensten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming nauwkeurig te inspecteren. Klachten dienen binnen 8 dagen na levering van de diensten schriftelijk te worden gemeld aan Make it WorkPress. Klachten geven de koper nimmer het recht om de betaling van de overeengekomen prijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl een beroep op een schikking uitdrukkelijk is uitgesloten. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de gestelde termijn ontdekt hadden kunnen worden, dienen onmiddellijk na ontdekking en uiterlijk 30 dagen na levering van de diensten schriftelijk te worden gemeld aan Make it WorkPress.

46. Rechten in verband met klachten

De klant kan geen rechten ontlenen aan de behandeling van een klacht. Make it WorkPress is nadat een klacht gegrond is bevonden, gerechtigd om de gegeven dienst te vervangen.

Overige Bepalingen

47. Overige voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts bindend indien zij niet in strijd zijn met de voorwaarden van Make it WorkPress en Make it WorkPress en deze voorwaarden schriftelijk zijn aanvaard.

48. Ongeldigheidsverklaring van bepalingen

Ten slotte, als een bepaling van dit contract onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, dan wordt die bepaling geacht los te kunnen worden gezien van dit contract en heeft zij geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

49. Toepasselijk Recht

Onder deze voorwaarden is de overeenkomst die Make it WorkPress met de opdrachtgever sluit, de totstandkoming ervan en voorts alle offertes en bevestigingen van Make it WorkPress onderworpen aan Nederlands recht.

50. Jurisdictie

Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen de opdrachtgever en Make it WorkPress gesloten overeenkomst vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechter in Nederland.